full
color
#d9d9d9
http://www.komsomolskayapravda.cz/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.komsomolskayapravda.cz/
#d63b33
style3
Komsomolská pravda - Mediální zastoupení pro Evropu
+420 603 277877 - ČJ +420 775 544004 - RJ

Technické parametry

Technické požadavky

 

Technické požadavky k reklamním materiálů určených k publikování na portálu KP.ru

 

1. Technické požadavky na bannery

Na webových stránkách Vydavatelského domu „Komsomolskaja Pravda“, můžete umístit bannery v následujících velikostech:
Webové stránky kp.ru: 990×90, 728×90, 240×400, 300×300, 675×90, 675×200
Webové stránky sovsport.ru: 980×90, 728×90, 240×400, 160×300
Webové stránky eg.ru: 990×90, 728×90, 240×400, 240×120, 160×120, 160×200, 160×600, 468×90.

 • Bannery ve formátech GIF, JPEG, Flash
 • Jména souborů by měla obsahovat pouze číslice nebo písmena anglické abecedy včetně podtržítka. Nesmí obsahovat ruská písmena, mezery, uvozovky, pomlčky, nebo speciální znaky.
 • Velikost inzertního banneru musí přesně odpovídat velikosti bannerového prostoru.
 • Maximální velikost bannerů: Flash – až 75 kb, GIF / JPEG – až 50 kb.
 • Odkaz (link) směřující z banneru na web klienta je předložen samostatně.

 

Požadavky k flash bannerům:

 • Je nutné poskytnout dvě varianty banneru – Flash banner (.SWF) a zároveň GIF nebo JPEG, aby se banner mohl zobrazovat i návštěvníkům, kteří nemají nainstalovanou požadovanou verzi flash pluginu.
 • Aby se zaznamenala událost „klikněte“ je nutný prvek button (při najetím myší nad tento prvek se kurzor změní). V závislosti od toho na jaký prvek klikne, může být návštěvník odkázán na různé adresy. Prvků typu button může být několik. V tomto případě explicitně zadáte adresu na kterou má být návštěvník odkázán. Je nutné zakódování řetězce pro přenos funkcí escape(). Aby bylo možné přejít po kliknutí na funkci getURL je nutné definovat dva parametry: kam odkazuje – proměnný link 1 a v jakém okně otevírat – hodnota _blank.
 • Ve flash-banneru je nutné udělat prvek button. Pro tento prvek musíte použít skript: on (release) {getURL (_root.link1, „_blank“);}
 • Povinně používejte proměnný link1 pro sčítání kliků.
 • Bannery se na portálu zobrazují přes systém AdRiver. Podrobné údaje lze nalézt na http://www.adriver.ru/doc/specs/tehflash/.

 

2. Technické požadavky k článkům

 • Text článku připravte ve formě dokumentu Word, maximálně 5 000 znaků.
 • Fotografie nebo jiné obrázky pro umístění v článku přiložte v samostatných souborech, očíslovaných (obr. 1, obr. 2 a obr. 3). V příslušných místech článku, kde mají být obrázky zveřejněné, napište poznámky (obr. 1, obr. 2 a obr. 3). Článek může obsahovat až 3 obrázky.
 • Odkazy uveďte v textu průvodního dopisu, očíslujte (odkaz 1, odkaz 2…) a v příslušných místech článku, kde mají být odkazy vloženy, napište poznámky (odkaz 1, odkaz 2…) Článek může obsahovat až 5 odkazů.
 • Text pro „inzerát“ napište do průvodního dopisu. Pokud „inzerát“ bude obsahovat i fotografii, tak fotografii připojte jako samostatný soubor s názvem „fotografie pro inzerát.“

 

3. Reklama třetích stran

Můžeme umožnit třetím stranám, včetně vydavatelů a reklamních sítí, zobrazování reklamy na našich stránkách. Některé z těchto společností mohou odesílat cookies na váš počítač, aby mohli identifikovat váš počítač pokaždé, když vám odeslali on-line reklamy. To jim dává možnost zjistit, kde jste vy nebo jiní uživatelé vašeho počítače viděli jejich reklamy a následně Vám zobrazovat reklamy, které považují pro vás zajímavé a důležité. My nekontrolujeme využití cookies těmito společnostmi. Pokud nechcete, aby informace o vašem chování byly k dispozici třetím stranám, tak můžete zakázat sběr dat. Některé z těchto společností jsou účastníci programu Network Advertising Initiative (NAI) poskytující možnost odhlásit identifikace cookies. Prosím, navštivte webové stránky programu Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete odmítnout využívání informací k zobrazování reklamy dle vašich zájmů, budete i nadále vidět reklamy na našich stránkách, avšak tyto reklamní sdělení již nemusí být pro vás zajímavé a důležité.

 

 

Технические требования

Технические требования к рекламным материалам, предоставляемым для размещения на сайте


1. Технические требования к баннерам: 

На сайтах ИД «Комсомольская правда» можно разместить баннеры следующих размеров:
Сайт kp.ru: 990х90, 728х90, 240х400, 300×300, 675х90, 675х200
Сайт sovsport.ru: 980х90, 728х90, 240х400, 160х300
Сайт eg.ru: 990х90, 728х90, 240х400, 240х120, 160х120, 160х200, 160х600, 468х90.

 • Баннеры принимаются в форматах GIF, JPEG, Flash
 • Имена файлов должны содержать только цифры или буквы английского алфавита, или символ подчеркивания, и не должны содержать русских букв, пробелов, кавычек, тире и специальных символов.
 • Размер предоставляемого рекламодателем баннера должен точно соответствовать размеру баннерного места, во избежание искажения исходной картинки баннера.
 • Ограничения для всех баннеров: flash — до 75 kb., gif/jpeg — до 50 kb.
 • Ссылка для перехода с баннера на сайт присылается отдельно.

 

Требования к flash-баннерам:

 • Необходимо предоставить два варианта баннера — flash-ролик (.swf) и заглушку .gif или .jpeg, чтобы демонстрировать ее тем посетителям сайта, у которых нет необходимой версии flash-плагина.
 • Для того, чтобы зарегистрировать событие „клик“ нужен элемент button (при наведении мыши на такой элемент курсор изменяется). Элементов типа button может быть несколько. В зависимости от того, на какой из элементов кликнули, посетитель может быть направлен на разные адреса. В этом случае можно явно указать, на какой адрес должен быть направлен посетитель. Обязательно кодируйте адрес функцией escape().
 • Для того, чтобы перейти по клику используется функция getURL Ей передается два параметра: куда переходить — переменная link1 и в каком окне открывать — значение _blank.
 • В flash-ролике необходимо сделать элемент button. Для этого элемента необходимо прописать скрипт:
 • on (release) {getURL(_root.link1,“_blank“);}
 • Обязательно используется переменная link1 для подсчета кликов.

Баннеры на сайте размещаются через систему Adriver. Подробные технические требования можно найти на сайте http://www.adriver.ru/doc/specs/tehflash/.

 

2. Технические требования к статьям:

 • Текст статьи предоставляется в виде документа Word, не более 5 000 знаков.
 • Фото или другие изображения для постановки в текст прилагаются отдельными файлами, нумеруются (рис1, рис2 …), а в соответствующих местах текста ставятся пометки (рис1, рис2 и т.д.). В статье возможно размещение до 3 фото.
 • Ссылки перечисляются в теле сопроводительного письма, нумеруются (ссылка 1, ссылка2 и т.д.), и в текст вносятся соответствующие пометки (ссылка 1, ссылка2 …). В статье возможно размещение до 5 ссылок.
 • Текст для анонса необходимо выделить в сопроводительном письме. Если анонс с фото, то фото прилагается отдельным файлом с именем «фото для анонса».

 

3. Реклама третьих сторон.
Мы можем разрешить третьим сторонам, в том числе издателям и рекламным сетям, показывать рекламу на наших сайтах. Некоторые из этих компаний могут размещать куки-файлы на вашем компьютере, чтобы идентифицировать ваш компьютер каждый раз, когда они посылают вам онлайн-рекламу. Это дает им возможность понять, где вы или другие пользователи вашего компьютера видели их рекламу, и показывать рекламу, которую они считают интересной для вас. Мы не контролируем использование куки-файлов этими компаниями. Если вы не желаете чтобы информация о вашем поведении была доступна для третьих сторон вы можете запретить сбор данных. Некоторые из этих компаний являются участниками программы „Сетевая рекламная инициатива“ (Network Advertising Initiative, NAI), предоставляющей возможность отказаться от размещения идентифицирующих куки-файлов. Пожалуйста, посетите веб-сайт программы „Сетевая рекламная инициатива“ по адресу.

Обратите внимание, что если вы решите отказаться от использования вашей информации для распространения рекламы с учетом ваших интересов, вы будете продолжать видеть рекламные сообщения на нашем сайте, но эти рекламные объявления могут быть не столь актуальны для вас.

paged
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInUp
loading
#6E787E
off